Blog Image

Brandskydd

Blogg om brandskydd

Här kan du blogga om brandskydd

Hyresgästens ansvar

Brandskydd Posted on %PM, February 19 2008 18:59:50

Lokalhyresgästens ansvar inom brandskydd

Företag som hyr lokal ansvarar själva för sitt eget brandskydd och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin verksamhet.

Hyresgästen skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Hyresgästen eller nyttjanderättshavaren som det står i lagen, är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Nyttjanderättshavare är alltså det företag som nyttjar en lokal, normalt en hyresgäst, men disponerar man lokalen fritt så har man samma skyldigheter som om man hyr.

Hyresgästen/nyttjanderättshavaren skall lämna uppgifter till ägaren om sitt brandskydd; en s.k. skriftlig redogörelse. I vissa verksamheter som faller in under SRV 2003:10 skall hyresgästen själv direkt till myndigheten skicka in skriftlig redogörelse.

När det gäller vem som ska stå för vilket brandskydd är en vanlig rekommendation att hyresgästen svarar för brandskyddet i hela den del man hyr.Fastighetsägarens ansvar

Brandskydd Posted on %PM, February 19 2008 18:55:21

Fastighetsägarens ansvar inom brandskydd

Fastighetsägaren ansvarar för det övergripande brandskyddet och skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är fungerande och löpande för sin fastighet.

Fastighetsägaren skall ha skäligt med utrustning för att släcka brand. Fastighetsägaren är skyldig att göra allt man kan för att begränsa de skador en brand kan orsaka.

Fastighetsägaren har att sända in skriftliga redogörelser för fastigheten och de hyresgäster och verksamheter som faller in under SRV 2003:10.

Enligt SRV bör fastighetsägaren ha koll på samtliga hyresgästers brandskydd i sin fastighet för att kunna ha en samlad uppfattning om brandskyddet på fastigheten.

När det gäller vem som ska stå för vilket brandskydd är en vanlig rekommendation att fastighetsägaren svarar för brandskyddet i gemensamma ytor, såsom ex vis en trappuppgång.Förebyggande Brandskydd

Brandskydd Posted on %AM, May 05 2007 11:55:30

Ett förebyggande brandskydd är A och O när det gäller brandskyddet. Detta kan vara av organisatorisk art eller av teknisk art.

Det organisatoriska brandskyddet består i mycket av att arbeta systematiserat med sitt brandskydd. Företag har detta som krav på sig från och med den nya lagen om skydd mot olyckor.

Att organisera sitt brandskydd innebär bland annat att skapa rutiner för information till anställda och nyanställda.

Det handlar om att skapa fungerande rutiner för kontroll av sitt brandskydd, s.k. egenkontroller som ibland även kallas för intern brandskyddskontroll.

Det gäller att inventera sitt brandskydd och att dokumentera detsamma. Dokumentation av egenkontroller och arbetsrutiner är en annan viktig del för att det löpande arbetet skall fungera väl.

Allt detta kan kännas väldigt krångligt att komma igång med.

Därför erbjuder Brandskyddsbutiken er företag hjälp med att starta upp ert systematiska brandskyddsarbete till en modest penning. Det innebär att vi gör i ordning all dokumentation och skapar arbetsrutiner som ni lätt kan implementera i er verksamhet.. Som påbyggnad rekommenderar vi er att även köpa in tjänsten med årliga uppdateringar, då vi uppdaterar pärmen och ger feedback.

Ni kan även komplettera med att köpa in utbildning i hur man sköter sina egenkontroller, något som är mycket uppskattat och ibland nödvändigt för att komma igång med det praktiska arbetet.

Det var inledningsvis för denna nyfödda blogg lite grann om förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete. smiley

Om ni vill delta och blogga så hör av er så ordnar jag en inloggning för er. Det är tills vidare helt kostnadsfritt att ansluta sig.